ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2559
    ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559
    Admissionประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร                                

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงพระพุทธจันทูปโมมิ่งมงคล
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


ตราประจำโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน
ปญญา  โลกส  สมิ  ปชโชโต
ปัญญา  เป็นแสงสว่างในโลก

สีประจำโรงเรียน
ฟ้า  -  ขาว

1. ข้อมูลทั่วไป
            โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ( นครศรีธรรมราช/พัทลุง)   
รหัสโรงเรียน 37141 ตั้งอยู่ เลขที่ 345 หมู่ที่ 11 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์ 93120
โทรศัพท์ 074 – 699033 โทรสาร 074-699618 Email:pakpayoonpit@gmail.com
websit : http://www.pykschool.ac.th

2. ประวัติโดยย่อ
              โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 345 บ้านหัวควน หมู่ที่ 11 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ห่างจากตัวอำเภอปากพะยูน 5 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 4049  ปากพะยูน – พรุพ้อ หลักกิโลเมตร ที่  24)
              โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ได้จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2519
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียนและเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ.2519
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 92 คน มีนายอารีย์  ณรงค์ราช ดำรงตำแหน่ง
ครูใหญ
ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน บ้านหัวควน และบ้านไร่ ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 35 ไร
พื้นที่ตั้งอยู่บนเนิน (ควน:ภาษาปักษ์ใต้) ในเขตหมู่ที่ 11ตำบลดอนประดู่และหมู่ที่ 6 ตำบลปากพะยูนร่วมกันจัดหาเงิน
จัดทำอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน โดยรับความช่วยเหลือจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
 จังหวัดพัทลุง กรป. กลาง ให้วัสดุ และเครื่องจักรกลปรับพื้นที่
        ปีการศึกษา 2537    ทางราชการได้แต่งตั้ง นายชะดิ้น  จันสุกสี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        ปีการศึกษา 2540    ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสานิต  ทองดำ ดำรงสตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        ปีการศึกษา 2543    ทางราชการได้แต่งตั้ง นายศุภชัย  ชนะสงคราม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
        ปีการศึกษา 2549    ทางราชการได้แต่งตั้ง นายอารี  ณรงค์ราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
        ปีการศึกษา 2553   ทางราชการได้แต่งตั้ง นายปรีชา  มากมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปัจจุบันโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 

 

 

 

 


นายปรีชา   มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                       หน้าแรก I ประวัติโรงเรียน I วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากร I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร  I เยี่ยมชมโรงเรียน    I เพลงมาร์ชโรงเรียน
   
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร345 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  www.pykschool.ac.th จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  email: pakpayoonpit@gmail.com
                     Webmaster : นายจรัญ   แก้วชูช่วย  E-MAIL : jarunpuy@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 074-699033 โทรสาร 074-699618