ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2559
    ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559
    Admissionแนะแนวโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร                                


แนะแนว โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

  นายพิเชษฐ์   เส็นติหย๊ะ
คบ. จิตวิทยาและการแนะแนว

 

สภาพทั่วไปห้องแนะแนว

ห้องบริการให้คำปรึกษา คลีนิควัยรุ่น

ห้องเรียน

ให้ความรู้ทางด้านอาชีพ

 

มุมสบายห้องแนะแนว

 

 

 

 


นายปรีชา   มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                       หน้าแรก I ประวัติโรงเรียน I วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากร I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร  I เยี่ยมชมโรงเรียน    I เพลงมาร์ชโรงเรียน
   
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร345 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  www.pykschool.ac.th จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  email: pakpayoonpit@gmail.com
                     Webmaster : นายจรัญ   แก้วชูช่วย  E-MAIL : jarunpuy@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 074-699033 โทรสาร 074-699618