ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2559
    ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559
    Admissionวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์                             

วิสัยทัศน์

" ภายในปี 2562 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเทียบเคียงมา
ตรฐานสากล”

อัตลักษณ์

"มารยาทดี  มีมิปัญญาไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"
                "Good  manners, having Thai Wisdom, and attend to technology" 
  
    

เอกลักษณ์
“โรงเรียนสะอาด    ธรรมชาติสวยงาม    ลือนามกิจกรรม

พันธกิจ

      1. จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
          การศึกษาขั้นพื้นฐาน
      2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      3. จัดสภาพแวดล้อม  สิ่งอำนวยความสะดวกให้มีบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
      4. จัดการบริหารและจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
                                                                                                                                                                                     
             เพื่อให้ประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 


นายปรีชา   มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                       หน้าแรก I ประวัติโรงเรียน I วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากร I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร  I เยี่ยมชมโรงเรียน    I เพลงมาร์ชโรงเรียน
   
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร345 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  www.pykschool.ac.th จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  email: pakpayoonpit@gmail.com
                     Webmaster : นายจรัญ   แก้วชูช่วย  E-MAIL : jarunpuy@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 074-699033 โทรสาร 074-699618