ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2559
  ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559
  Admissionข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา                            

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายปรีชา   มากมาณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายระวิ   อุไร
ครู คศ.3
3. นายดนัย    บุณยะตุลานนท์
ครู คศ.3
4. นายธงชัย   แก้วชูเสน
ครู คศ.3
5. นายประพัฒน์   แป้นจุลสี
ครู คศ.3
6. นายยุทธนา    ศรีวิโรจน์
ครู คศ.3
7. นายสมศักดิ์   นำแก้ว
ครู คศ.3
8. นายสุริยา   บุญยัง
ครู คศ.2
9. นายใหม่     พลเพชร
ครู คศ.2
10. นายอภิชาติ    ขาวเผือก
ครู คศ.1
11.นางเตือนใจ   หนูแก้ว
ครู คศ.3
12. นางเพ็ญพักตร์   แก้วประดิษ
ครู คศ.2
13. นางผ่องศรี บุญยะพันธ์
ครู คศ.3
14. นางทัศนีย์    นฤนาทนามากร
ครู คศ.3
15. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
ครู คศ.3
16. นางสาวราชิด๊ะ  หมัดอะหลี
ครู คศ.2
17. นางศิริ   สุขกรี
ครู คศ.2
18. นางสายตา   นำแก้ว
ครู คศ.3
19. นางสุคนธ์   สุขพุ่ม
ครู คศ.2
20. นางเสาด๊ะ    หีมโตะเตะ
ครู คศ.3
21. นางสุมลรัตน์   จิตเที่ยง
ครู คศ.3
22. นางอรุณ   ศรีวิโรจน์
ครู คศ.3
23. นางอัษฎาพร  แก้วชูเสน
ครู คศ.3
24. นางสาวไหมดี้หน๊ะ  หมัดผอม
ครู คศ.2
25. นางนุสรา   ปูตีล่า
ครู คศ.2
26. นางขัตติยา   ดลสมาน
ครู คศ.2
27. นางสาวสุกมล   แก้วขาว
ครู คศ.2
28. นางสาวสิรารัตน์   บุญยัง
ครู คศ.2
29. นางจิราพร     จุลพันธ์
ครู คศ.2
30. นางสาวจันจิรา   ไชยรัตน์
ครู คศ.2
31. นางอมราลักษณ  อับดลลาเฮียน
ครู คศ.2
32. นางสาวจันทิมา    ชูพงค
ครู คศ.1
33. นางสุจิตรา   มีรุ่งเรือง
ครู คศ.2
34. นางปรัศมา   เส็นติหย๊ะ
ครู คศ.3
35. นางสาวนารีซะ   โกปปุเลา
ครู คศ.1
36. นางอารียา  ต้นวิชา
ครู คศ.1

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายจรัญ    แก้วชูช่วย
ครูอัตราจ้าง
2. นางสาวพัชรี    แก้วประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
3. นางวราภรณ์    นิลสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
4.
วิทยากรอิสลาม
5. นางสาวมณฑิรา ฤทธิเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นายปรีชา   มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                       หน้าแรก I ประวัติโรงเรียน I วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากร I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร  I เยี่ยมชมโรงเรียน    I เพลงมาร์ชโรงเรียน
   
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร345 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  www.pykschool.ac.th จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  email: pakpayoonpit@gmail.com
                     Webmaster : นายจรัญ   แก้วชูช่วย  E-MAIL : jarunpuy@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 074-699033 โทรสาร 074-699618