ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2559
    ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559
    Admissionข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 58 53 111 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 51 62 113 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 53 64 117 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
162 179 341 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 27 48 75 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 40 50 90 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 33 50 83 4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
100 147 247 11
รวม
262 327 589 23

                                                                                                                                               ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561นายปรีชา   มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                       หน้าแรก I ประวัติโรงเรียน I วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากร I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร  I เยี่ยมชมโรงเรียน    I เพลงมาร์ชโรงเรียน
   
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร345 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  www.pykschool.ac.th จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  email: pakpayoonpit@gmail.com
                     Webmaster : นายจรัญ   แก้วชูช่วย  E-MAIL : jarunpuy@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 074-699033 โทรสาร 074-699618