หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน

โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นำโดย นายปรีชา มากมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมค่าย
คุณธรรมจริยธรรม โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และยังเป็นการปลูกฝังหลักธรรมคำสอน
ทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้กับเยาวชน ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน ให้เกิดความตระหนัก รู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และสถาบันครอบครัว ปลูกฝังในการสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดหัวเตย ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒    

            
   

 
 

 

                                                                                                                   

  

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน