เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไกล

    
                                                        มุ่งสู่ หน่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธ์พืชอ่าวท่ายาง                                                                                             ลูกเสือและเนตรนารีเดินกันอย่างเป็นระเบียบ

   
                                                                    ฐานสเก็ตช์ภาพ                                                                                                                                                ฐานเข็มทิศ

   
                                                                 ฐานกางเต็นท์

   
                                                                                                 พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี โดย นายสุภาพ  ถิ่นกาญจน์ รอ.ผอ.โรงเรียน
   
                                                                                                                     กิจกรรมนัทนาการหลังจากเดินทางไกลของลูกเสือและเนตรนารี

   
                                                                                                                           ลูกเสือและเนตรนารีช่วยกันทำอาหารเพื่อรับประทานในมื้อกลางวัน

  
                                                                                                                                                       กิจกรรมนันทนาการยามค่ำคืน

  
                                                                     เตรียมอาหารเช้าให้คณะครู                                                                                                                                    ออกกำลังกายตอนเช้าตรู่