การเลือกตั้งทีมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            เมื่อวันที่ 24 กุมภาพนธ์ 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                              กิจกรรมการเลือกตั้งทีมสภานักเรียนของโรงเรียนปากะยูนพิทยาคาร เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน
จึงจำเป็นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและ มีจิตสำนึกในการนำระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย

                                                        
                                             
                        

                                                                                                                               "เข้มข้นเหมือนการเลือกตั้ง สส.เลย"

                        

                                                                                                                            "นักเรียนมาลงคะแนนเลือกตั้ง"

                                                                                

                       

                                                                      " ภาพซ้าย ท่านรองชมภู   อุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และภาพขวา คุณครูยุทธนา    ศรีวิโรจน์ ก็มาลงคะแนนด้วย"

                      

"นักเรียนตั้งหน้าตั้งตาลุ้นผลการนับคะแนนกันแน่นเลยทีเดียว"

                                                              

                                                                                                                      "ผลการลงคะเเนนอย่างเป็นทางการ"

                                                               

                                               " เบอร์ 3 นางสาวเนตรนภา     บำเมโค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เป็นฝ่ายได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุด 147 คะแนน"