หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน


โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กิจกรรมวันไหว้ครู 21 มิถุนายน 2561
    

 วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย


- สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
- สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
- สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
- สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
- แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

    

            
         


  

  
 

   


      

                                                                                                                                                                                                                        Update ข้อมูลวันที่ 17 มิถุนายน 2561

     

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน