หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน


โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
      กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นโครงการที่มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการธรรมศึกษากิจกรรมค่ายต้นกล้าพุทธบุตร 2560

    

            
                    เด็กและเยาวชน คือ พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต  เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลัง
ในเชิงสร้างสรรค์  สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็น ผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่งคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม
มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม.....

 

 

 

                  โครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็น
แนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย  
  โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธมีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม  การพัฒนาศีล  โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต  
ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต  พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้าย  การพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  รู้วิธีการป้องกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา  สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ  เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด

      

      

      

      

       

                                                                                                                                                                                                                       Update ข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2560

     

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน