4-5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ณ
โรงเรียนกงหราพิชากร อ.กงหรา จ.พัทลุง

                                 

     

     

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)
                โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โรงเรียนควนพระสาครินทร์    โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม   โรงเรียนกงหราพิชากร  โรงเรียนตะโหมด  โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์    โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก   โรงเรียนหารโพธิ์พิทยาคม   โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม   โรงเรียนเขาชัยสน   และโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์