7 มีนาคม 2559   ด้วยโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรม ป.พ. Open house เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ในงานมีการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระต่างๆ ทั้งหมด 7 กลุ่มสาระ