กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ | กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา | สพม.12 |  Download I เข้าสู่ระบบงารสารบรรณ. I เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน    

  หน้าหลัก
  ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
  วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
  ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน
 ข้อมูลนักเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  เยี่ยมชมโรงเรียน
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

การศึกษาติดตามข่าวที่เป็น
     ประโยชน์ ทุนการศึกษาแนะแนว

รวมสอบตรง รับตรง โควตาติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 074-699033


ทำเนียบผู้บริหาร
  นายปรีชา   มากมณี
ผู้อนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

                                                                 

                                       นายสุภาพ   ถิ่นกาญจน์                                                                            นางสาวชมภู        อุปการ
                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร                                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

 


นายปรีชา   มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


สู่ประชาคมอาเซียน : 2558
One Vision,One Identity
One Community

-  กรมอาเซียน
 - Association of Southeast Asian Nations
- Anthem of ASEAN
   
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร345 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  www.pykschool.ac.th จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  email: pakpayoonpit@gmail.com
                     Webmaster : นายจรัญ   แก้วชูช่วย 093-6632713  E-MAIL : jarunpuy@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 074-699033 โทรสาร 074-699618